Dagen efter bussolyckan utanför Sundsvall

Det har nu gått ett dygn sedan den allvarliga bussolyckan utanför Sundsvall, där vår medlemsförening Arctic Cheer Avalanches var inblandade. Färden startade i Luleå under torsdagskvällen för att ta de tre lagen till Nyköping för årets nationella mästerskap i cheerleading, men vid 04.30-tiden på fredagsmorgonen händer något strax norr om Sundsvall som gör att bussen kör av vägen och välter i diket. Lyckligtvis skadades ingen allvarligt. De tre personer – busschauffören och två av ungdomarna i bussen – som fick föras till sjukhus fick samtliga lämna sjukhuset under fredagen.

Efter frukost, lunch och vila på ett hotell beslutade föreningen i samråd med de berörda lagen, samt barnen och ungdomarnas föräldrar, att fortsätta färden mot Nyköping. Men huruvida alla lag ska tävla eller inte är ännu inte beslutat. Lagen kommer att känna efter ända fram till tävling om de och deras medlemmar är redo för att gå ut på tävlingsmattan.

Samhällets krisstöd kopplades in direkt i ett tidigt skede på plats i Sundsvall och är även tillgängligt på plats i Nyköping och kommer finnas på plats hemma i Luleå, när lagen återvänder hem efter helgens tävlingar.

Vad som orsakade olyckan vill och ska vi inte spekulera i, utan det överlåter vi till polisen att ta reda på och utreda.

Vår förbundsordförande Katarina Eriksson tillbringade fredagskvällen tillsammans med lagen som var med om bussolyckan. Med på plats var då också krisgruppen från Nyköpings kommun. Barnen, ungdomarna och deras ledare uppges efter omständigheterna må bra.

Det vi som idrottsförbund kan konstatera idag är att det finns en oerhörd gemenskap och styrka inom svensk cheerleading. Det stöd och den kärlek som visats de drabbade lagen i den svåra stunden är helt fantastiskt. Det visar också kärnan i det som vår idrott står för – sportmanship.

Under lördagen genomförde dock ACA Trojans som tävlar i cheer minior level 2 sitt tävlingsprogram. De valde att starta sist av alla lagen i sin klass. Publikstödet var enormt.

Efter det som hänt vill vi som förbund idag rikta ett stort och innerligt tack till Svenska Gymnastikförbundet, Scandic Nord Sundsvall, Sundvalls kommun, Nyköpings kommun, Luleå kommun, Jysk Nyköping, Rosvalla evenemangs arenor, samt enskilda personer och cheerleadingföreningar runt om i landet för insatser för att hjälpa till och bistå Arctic Cheer Avalanches – deras utövare, tränare, ledare och tillresta föräldrar.

Svenska Cheerleadingförbundet vill också rikta ett tack till den internationella cheerleadingvärlden, då både vi som förbund och den drabbade föreningen fått ta emot stöd och hälsningar från många håll.

The day after the bus accident outside Sundsvall 

This weekend the Swedish Cheerleading Federation host the national championships of cheerleading 2018, in Nyköping.

Yesterday, Friday, May 18, a serious bus accident outside Sundsvall occurred, where our member association Arctic Cheer Avalanches was involved. The journey started in Luleå on Thursday evening to take the three teams to Nyköping for this year’s national cheerleading championship, but at 4.30 am on Friday morning something happens just north of Sundsvall which makes the bus drive off the road and rolls into the ditch. Fortunately, no one was seriously hurt. The three people – the bus driver and two of the youth in the bus – who were taken to hospital could leave the hospital on Friday.

After breakfast, lunch and rest at a hotel, the association decided to continue the journey to Nyköping in consultation with the relevant teams, as well as the children and young people’s parents. But all teams have not yet decided if they will participate.

The Swedish community’s crisis support was directly linked at an early stage in Sundsvall. The teams also received support from the municipality’s crisis team in Nyköping when they arrived, and a crisis team will be in place in Luleå when the teams return home after the weekend’s competitions.

The police investigating what caused the accident. Our president Katarina Eriksson spent Friday night together with the teams involved in the bus accident. In place, was also the crisis group from the municipality of Nyköping. The children, the youths and their leaders are reported as fine after all.  What we as a sports federation can see today is that there is an unprecedented community and strength in Swedish cheerleading. The support and the love shown to the affected teams in the difficult situation is absolutely amazing. It also shows the essence of what our sport stands for – sportsmanship.

During Saturday ACA Trojans decided to compete with their routine in cheer minior level 2. They chosed to start last of all teams in their category and division. The public support during their performance was huge.

We are thankful for the support from the Swedish Gymnastics Federation, Scandic Nord Sundsvall, Sundsvall Municipality, Nyköping Municipality, Luleå Municipality, Jysk Nyköping, Rosvalla Events, as well as individuals and cheerleading associations around the country for efforts to help and assist Arctic Cheer Avalanches – their team members, coaches, leaders and parents.

The Swedish Cheerleading Federation also like to give thanks to the international cheerleading community, when we as the governing body for the sport of cheerleading in Sweden, as well as the affected association have received so much support and greetings from many places around the globe.

Du hittar oss även här!