Samlingssida för coronavirusets påverkan på svensk cheerleading

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter med ansvar för och kompetens på området när det handlar om coronaviruset, covid-19. För att samla den information vi har tillgång till har vi skapat en samlingssida.

Informationen uppdateras på denna sida när det inkommer ny information. Senast uppdaterat 2020-06-10

Den 29 maj 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet lättnader i de restriktioner som gällt för idrottsrörelsen. Idrottens förmåga att ta ansvar är en grund till att begränsningarna släpps och vi ska fortsatt visa att vi klarar det förtroendet. De fortsatta anpassningarna är svensk cheerleadings sätt att ta ansvar och förtjäna förtroendet vi nu har fått.

Den 4 juni 2020 meddelade regeringen dessutom lättnader från den 13 juni i de reserekommendationer som gäller.

Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Träningar på föreningsnivå:

Träningsverksamhet bör kunna, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras, dock med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

Utifrån hur det ser ut lokalt i era områden och föreningar har ni själva att ta ställning till om ni ska bedriva fortsatt verksamhet eller inte. Genomför riskbedömning

Tänk på att i alla lägen följa de ansvariga myndigheternas beslut och rekommendationer, samt att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut om träningsnärvaro, eller deltagande i moment. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

 • Följ de direktiv som gäller för hygien. Gör det enkelt att tvätta händerna. Använd handsprit som komplement.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknande. Insjuknar man under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik handhälsningar, kramar och annan för idrotten inte nödvändig närkontakt mellan utövare.
 • Minimera moment med, för vår idrott, ej nödvändig närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Undvik trängsel och begränsa antalet till max 50 personer. Se därför till att minimera antalet åskådare inklusive föräldrar, och i vissa fall antalet deltagare.
 •  Minimera dessutom överlappning mellan lag. Överväg att inte träna flera lag samtidigt i samma hall.
 • Om möjligt träna utomhus, istället för inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.

Moment som innebär närkontakt

Efter att restriktionen emot närkontakt tas bort 14 juni, bör begränsat byggande / stuntande kunna genomföras, dock enligt följande:

 • Använda fasta stuntgrupper på max 5 personer
 • Bygg säkra moment som inte kräver pass
 • Håll avstånd mellan de olika stuntgrupperna
 • Undvik att prova nya grupper och därmed rotera utövare så att fler får kontakt
 • Undvik pyramider där det krävs närkontakt mellan fler utövare
 • Minimera volter som kräver pass
 • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra

Vi vill även be er om att börja bygga med hänsyn till att ingen byggträning har skett under lång tid. Börja säkert, med enklare moment och adekvat grundträning, och jobba med gradvis uppbyggnad.

För att kunna fatta korrekta beslut kring den egna verksamheten, samt deltagande i andra arrangemang ber vi alla föreningar att också hålla sig uppdaterade via folkhälsomyndighetens hemsida, samt krisinformation.se om det rådande läget.

Läger

Folkhälsomyndigheten har angett att bl.a. lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet, se mer här.

Samtliga restriktioner för träning inklusive moment som innebär närkontakt gäller även här.

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Här kan man läsa mer om UD:s avrådan!

Föreningar ska tills vidare avstå från utlandsresor, samt avstå från att ta in extern kompetens från alla länder.

SCF kommer i dagsläget inte att ge sanktion för

 • träningsresor utomlands
 • tävlingar utomlands

Tävlingar

SCF har inte sanktionerat någon tävling innan december 2020. Förtydligande gällande den oundvikliga och för idrotten nödvändiga närkontakt som sker under ett program behöver innan dess göras. 

För att kunna ge rätt framförhållning inför tävling kommer SCF endast att sanktionera tävlingar som i tid medger minst 10 veckor av teknik- och programträning under normala förhållanden. Skälet är säkerhet, och att föreningar ska kunna förbereda sina utövare fysiskt och mentalt för en tävling. 

Vid eventuella ytterligare begränsningar eller restriktioner kommer SCF att komplettera med information framåt. Tillsammans med domarkåren och domaransvarig i SCF se över bedömningen inför denna säsong och dessa scenarion.  

Övriga beslut som fattats till följd av utvecklingen kring coronaviruset och covid-19:

Uppvisningar

Svenska Cheerleadingförbundet avråder tills vidare till genomförande av uppvisningar där ett eller flera lag visar upp för en publik eller varandra med hänvisning till förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar.

Utbildningar och möten

Tänk på att inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer får hållas. Fråga er därför om ni behöver ordna andra möten än de som verkligen är verksamhetskritiska. Exempelvis kan årsmöten och andra sammankomster som inte är absolut nödvändiga flyttas framåt i tiden.

Genomför ni utbildningar och möten tänk på att följa gällande rekommendationer för minskad smittspridning, samt att informera deltagarna om förhållningssätt och planering.

Här finner ni mer konkreta tips på hur ni kan genomföra ett årsmöte i digital form i Corona-tider.

Samtliga medlemsföreningar kan också kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning.

Ta gärna fram rutinbeskrivningar eller handlingsplaner för följande

 • Rutin för att säkerställa träningslokalernas storlek i förhållande till antal utövare och fysisk distansering.
 • Checklistor och vid behov samverkan med fastighetsägaren (ofta kommunerna) avseende rengöring av lokaler och redskap, samt påfyllning av tvål och handsprit. Här kan man också skapa en karta över områden som används för träning, handtvätt, ankomst / avgång inklusive utrustning.
 • Rutiner för att säkerställa avstånd och rimliga flöden i områden där trängsel kan uppstå. Överväg åtgärder som kömarkering, att använda vissa dörrar endast för in- eller utgång, låsning av dörrar etc. Fokusera på trånga områden som korridorer och toalettutrymmen.
 • Rutin för sjukdom som uppstår under träning.
 • Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.
 • Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.

Säkerställ att tränare och deltagare har god kännedom om restriktioner och rutiner.

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förening behöver ta ansvar och med folkhälsan i fokus fatta beslut utifrån rådande situation, där ovanstående riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. För frågor, kontakta SCFs kansli.

Viktiga informationskällor: 

Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

Viktigt för alla att tänka på – Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är symtomfri.
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer. Tänk även på riskgrupper som finns i er närhet. Visa särskild vaksamhet och försiktighet kring äldre personer.
 • Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig

För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan – idrott och träning ska därför fortsätta
Folkhälsomyndighetens besked är att träningar inte automatiskt ska ställas in med anledning av pandemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning, exempelvis genom att träningen sker utomhus, istället för inomhus.

Personer över 70 år och som tillhör en riskgrupp ska inte delta i gruppaktiviteter. Det är dock viktigt för hälsan att äldre fortsätter att röra på sig och då rekommenderas fysisk aktivitet och promenader utomhus.

Dessutom framhåller myndigheten att arrangören av aktiviteten (precis som tidigare) bör göra en riskbedömning för att identifiera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Tänk också på att det kan se olika ut i olika delar av landet eller till och med inom samma region, distrikt eller kommun så gör alltid en egen riskbedömning och utgå inte enbart efter vad andra gör.

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 • RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens om säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress för frågor: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör även en första kartläggning gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen inför de kommande samtalen med regeringen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Du hittar oss även här!