Home » För föreningar » Föreningsverksamhet » Föreningsanslutning

Föreningsanslutning

Att som förening bli medlem i Svenska Cheerleadingförbundet går till på följande sätt:

Bilda förening

Om ni redan är en ideell förening, hoppa över detta avsnitt.

Det är bara ideella föreningar som kan ansöka om medlemskap i Svenska Cheerleadingförbundet.

Hur bildar man en ideell förening?

Ett tillvägagångssätt är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas.

Kallelsen/inbjudan utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till föreningens bildande. Alla intresserade ska ges möjlighet att komma till mötet så datum för bildandet bär ligga så långt fram att alla ges möjlighet att planera in och komma.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna till bildandet av föreningen är ofta de som sköter formalia fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Vid detta möte ska ett mötesprotokoll skrivas. Se förslag på mall nedan på de punkter som minsta ska finnas med. Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista/dagordning och ev även ett förslag till stadgar.

För att underlätta kan initiativtagarna även har förslag på namnförslag till föreningen. RF har regler för namn på ideellförening som måste följas.

Här hittar ni mer information om det.

Föredragningslista bildandemöte

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollsekreterare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista för mötet
 7. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 8. Fastställande av stadgar för föreningen (använd gärna vår mall)
 9. Fastställande av namn på föreningen
 10. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet
 11. Mötets avslutande

Om man väljer stadgar där det under § 1 Ändamålsparagrafen står vilken idrott man ska utföra samt vilket Specialidrottsförbund, Svenska Cheerleadingförbundet man ska ansöka till behöver detta ej stå med som en specifik punkt i föredragningslistan/dagordningen. Om man har en allmän skrivens i sina stadgar under § 1 måste man i föredragningslistan/dagordningen ha med en punkt som tydlig beskriver att man önskar söka medlemskap till Svenska Cheerleadingförbundet.

Under bildande mötet måste protokoll föras. I protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse. Protokollet ske sen justeras och signeras för att vara giltigt.

Nästa steg blir att ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Det gör ni här.Hos Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om att bilda en förening.


Medlemskap i SCF

Ansök om medlemskap via Riksidrottsförbundet.

När ansökan via länken ovan är klar återkopplar vi till er. Om ni upptas i vårt förbund får ni en faktura så att er förening kan betala in medlemsavgiften. Medlemskapet gäller tills vidare. 

När fakturan är betald så får ni inloggningsuppgifter till Pensum där ni som förening registrerar individuella licenser för era aktiva. En giltig licens för innevarande år ger en olycksfallsförsäkring. Licens krävs för att få tävla på Svenska Cheerleadingförbundets tävlingar.

Avslås er ansökan om medlemskap kan ni som förening överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.


IdrottOnline

När medlemskapet är klart behöver ni ansöka om att aktivera IdrottOnline för idrotten cheerleading. Det gör ni genom att fylla i aktiveringsformuläret hos IdrottOnline. Att genomföra det här är mycket viktigt då det behövs för att kunna ansöka om LOK-stöd.

Om er förening är medlemmar i ett annat specialidrottsförbund sedan tidigare har ni redan en sida i IdrottOnline – men ni måste ändå aktivera en sida specifikt för idrotten cheerleading.


Utträde

Vill er förening inte längre vara medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet ska det meddelas till förbundets via mejl eller post.

Föreningar som inte har betalat årsavgift under 2 på varandra följande år anses ha begärt utträde.

Ni hittar oss även här!