Trygg cheerleading

Status ansökan

Ansökan är stängd.

Syfte och mål

Stödets syfte är att ge förutsättningar till förening att arbeta med att skapa, bibehålla samt utveckla trygga miljöer inom cheerleading. Målet är att samtliga ledare (styrelse och tränare) ska ha kunskap om trygg idrott samt vetskap om och att föreningen har en handlingsplan på plats när oönskat i föreningen sker. Målet är även att samtliga medlemmar i föreningen ska veta hur de går tillväga när något upplevs otryggt.

Målgrupp

Målgruppen för satsningen ska vara barn och ungdomar 7-25 år, men andra målgrupper deltar i satsningen, dvs både aktivitetsledare, organisationsledare och eventuell övrig målgrupp.

Bidrag kan sökas 

Stöd går till genomförandet av projektet genom minst följande aktiviteter: Delta på 3 digitala nätverksträffar, genomföra en översikt av nuläge/kartläggning, utbildning för styrelse och ledare, ta fram en handlingsplan/rutin för när något otryggt sker, ha samt kommunicera er kontaktperson i föreningen vid upplevd otrygghet. Utöver aktiviteterna nämnda kan förening nyttja stödet till arbete med andra handlingsplaner/rutiner kopplat till trygg cheerleading. Utifrån föreningens behov kan man exempelvis ta fram/utveckla rutin för nya tränare, rutin för arbeta med utländska tränare, handlingsplan vid otryggt inom laget osv. 

Generell tidsplan

Nedanför ser ni den generella tidsplanen med de obligatoriska aktiviteterna men som kan anpassas utifrån erat tänkta genomförande.

När: Aktivitet:
Hösten 2022Utse en ansvarig för arbetet med trygghet i er förening
 Översikt nuläge/kartläggning
 Utbildning styrelse
 Nätverksträff 1 – 2022-10-31
Våren 2023Handlingsplan/rutin framtagen och klar
 Utbilda ledare
 Nätverksträff 2 – april/maj 2023
Hösten 2023Ha samt kommunicera er kontaktperson gällande trygghetsärenden i förening
 Eventuellt framtagande av ytterligare handlingsplaner/rutiner
 Eventuellt ytterligare aktivitet enligt ert tänka genomförande
 Avslutande nätverksträff 3 – höst 2023

OBS! Samtliga föreningar som beviljas stödet kommer få mer information på mejl i början av hösten, bland annat med datum och tid för samtliga nätverksträffar, samt med förslag på mallar för handlingsplan likväl som förslag på utbildning. Nätverksträffarna kommer vara digitala på kvällstid och vi kommer hålla oss till max 2 h per träff. 

Belopp

Förening kan ansöka om max 10 000 kr för att genomföra projektet. 

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara tidigast 1 augusti 2022 och slutdatum senast den 31 december 2023. OBS! Startdatum kan tidigast vara två veckor efter inskickad ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar onsdag den 29 juni och sista ansökningsdag är onsdag den 31 augusti. Ansökningarna behandlas löpande. Forumlär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske under projektet samt efter avslutat projekt. En delrapport ska skickas in senast den 1 juli 2023. En slutrapport ska ske efter avslutat projekt, men som senast den 30 januari 2024. 

Ansökan samt återrapport görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2021.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading.
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Övrigt

Vi rekommenderar att föreningen som söker och genomför projektet även tar stöd och hjälp i arbetet via ens RF-SISU distrikt.

Ni hittar oss även här!