Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Återstartstöd » Öka ungdomars delaktighet

Öka ungdomars delaktighet

Öka ungdomars delaktighet är ett projekt för att brygga gapet mellan utövare/ledare och styrelser genom förtroendeuppdrag i förening/förbund. Nu har föreningar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att delta i projektet. Enskilda personer kan också ansöka om att delta i projektet med eller utan förening. 
 
Status ansökan 
Ansökan är stängd. 

Syfte 
Projektets syfte är att brygga gapet mellan aktiva utövare/ledare och föreningsstyrelser. Målet är att det ska mynna ut i att fler ungdomar med bakgrund inom cheerleading känner att steget till roller som förtroendevald i en förening eller förbund känns intressant, spännande och blir en naturlig väg inom idrotten. Det är efterfrågat från föreningar att låta dessa ungdomar ta plats i styrelserummet. 

Målgrupp 
Målgrupp för projektet är föreningsstyrelser samt ungdomar (aktiva och/eller ledare) mellan 13-25 år. 

Genomförande 
Ekonomiskt stöd går till de föreningar som genomför följande aktiviteter: 

  • Deltar på digitala nätverksträffar 
  • Gör en kartläggning 
  • Tar fram en handlingsplan 
  • Utbildar föreningens styrelse och deltagande ungdomar 

Föreningar ansöker om 20 000 kr för att genomföra projektet.

Generell tidsplan
Våren 2023:
Uppstartsnätverksträff
Utbilda styrelse och deltagare
Kartläggning

Hösten 2023:
Nätverksträffar
Framtagande av handlingsplan och målsättning
Utbilda styrelse och deltagare
Slutrapport

OBS! Samtliga föreningar som beviljas stöd samt enskilda deltagare som är med i projektet kommer få mer information via e-post i början av 2023. Nätverksträffarna kommer genomföras digitalt på vardagskvällar, max två timmar per träff. 

Belopp
Föreningar ansöker om 20 000 kr för att genomföra projektet. 
 
Start- och slutdatum 
Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara 1 januari 2023 och slutdatum 1 december 2023. 

Ansökan 
Ansökan är uppdelad i två delar, en för förening och en för individuella deltagare. Det vill säga, det finns möjlighet för föreningars styrelser att vara med och arbeta med dessa frågor utan individuella deltagare (ungdomar), men det finns också möjlighet för individuella deltagare att vara med utan förening. I de fall då förening söker tillsammans med individer från föreningen önskar vi att ni fyller i båda ansökningarna. 
 
Ekonomiskt stöd via SCF kan bara ges till sökande föreningar.  
 
Föreningsansökan: 
Förening ansöker om att vara med i projektet via IdrottOnline. Detta kan föreningar göra utan att ha specifika individer i åtanke som deltagare. 

Individuell ansökan:
Som enskild individ (13-25 år) kan du söka om att vara med i projektet oavsett om din förening är med eller inte. Den kunskap du får med dig kan vara en väg in i exempelvis SCF:s kommittéer eller förbundsstyrelse. Ingen förkunskap krävs. 
 
Individansökan görs via följande formulär: https://forms.office.com/e/wXjSc1kFZk

Ansökningsperiod
Sista ansökningsdag är söndag 19 februari . Ansökningarna behandlas löpande. 
 
Formulär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, senast 30 januari 2024. 
 
Ansökan samt återrapport görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker, vänligen se den manual som är länkad på följande sida
 
Krav för föreningar

  • Inskickad årsrapport för år 2022. 
  • Föreningens eventuella tidigare inskickade projektansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda.  
  • Föreningen bedriver, eller har för avsikt att starta, barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading. 
  • Föreningen är medlem i Svenska Cheereladingförbundet.

Ni hittar oss även här!