Home » Förbundet » Projekt » Avslutade Projekt

Avslutade Projekt

Trygg Idrott

Projektet syftar till att kunna erbjuda trygg cheerleading för alla oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna. Det påbörjades under 2019 och fortlöpt från år 2020 med delfinansiering av RF till och med slutet av år 2021.

SCF har tagit fram rutiner för hantering av belastningsregisterutdrag inom SCF, samt genomfört kontroll inom kansli, FS samt samtliga instanser, och övriga knutna till SCF:s verksamhet dvs domare och utbildare. Under 2021 har vi arbetat med att ta fram rutiner och instruktioner för det reaktiva arbetet inom trygg idrott.

Vi har även påmint våra medlemsföreningar om hanteringen, och följer upp detta i den årliga föreningsrapporten. Under 2021 har hanteringen av belastningsregisterutdrag hos våra medlemsföreningar kontrollerats och följts upp vid behov.

Under Cheerforum 2019 samt 2020 hölls flera workshops på temat. Information om trygg idrott och vägledning för att arbete med det i förening har kontinuerligt gått ut till medlemsföreningar via Cheerinfo och hemsida. Ämnet är också berört i den SF-specifika insats som genomförs med alla RF/SISU:s distrikt. Medlemsföreningarnas behov av fortsatt utveckling kommer att speglas i resultatet ifrån SF-insatsen, samt i svaren på föreningsrapporten.

SCF har även varit delaktiga i flertalet nätverksträffar för trygg idrott med RF och övriga förbund. Under 2021 har även en ny roll tillkommit på förbundet, Barn och Ungdomsansvarig, med ansvar att SCF även framåt fortsätter sitt arbete med trygg idrottsmiljö.

Under hösten 2021 har vi genomfört workshops med det mixade landslaget med fokus på säkra och trygga utvecklingsmiljöer. 


Jämställdhet

Projektet syftar till att vi i de beslutande organen inom SCF ska få en mer jämlik fördelning mellan könen för att på så sätt utveckla vår idrott med flera perspektiv. Projektet förväntas även ge ytterligare kunskap om vilka genusnormer som finns inom idrotten, hur de är förankrade i praktiken och vad som krävs för att dessa normer ska omförhandlas. Förhoppningen är att utveckla jämställdheten bortom representation av kvinnor och män, och i stället, genom att utmana vad en jämställd idrott egentligen innebär och för vem, samt utveckla nya metoder för jämställdhetsarbetet. 

Projektet har under året arbetat kompetenshöjande inom SCFs organisation, en insats som inleddes under 2021. Därutöver har en kartläggning av medlemsföreningarnas jämställdhetsarbete genomförts i samband med årsrapporten, och information om möjligheter till sådant arbete delgetts.

Efter att kartläggning av representation, och förändring av stadgar genomfördes under projektets första år, ägnades hösten 2021 åt kartläggning av normer med hjälp av Sara Wiggberg som extern projektledare. 2022 kommer vi att fokusera på att ta fram principer för fortsatt arbete inom jämställdhet utifrån strategi och handlingsplan.


Active Cheer fas 2

Syftet med projektet var att vidareutveckla konceptetActive Cheer för att kunna erbjuda idrotten cheerleading för fler.

Två projektledare anställdes som en del i återstartsarbetet med syfte att under ett års tid sprida vetskap om cheerleadingsporten samt öka breddverksamheten genom att starta upp fler cheerleadingföreningar i Sverige. Under de första månaderna av projektet har fokus legat på kartläggning av cheerleading i Sverige, att initiera kontakt med RF/SISU, skolor, föreningar och kommuner samt att sprida vetskap om projektet. 

Utbildningsplaner har tagits fram och mallar och material för uppstart, träningar och mejlutskick har arbetats fram för att, efter projektets slut, kunna hjälpa fler intresserade att starta upp och fortsätta öka förbundets breddverksamhet. 

Marknadsföring har skett via SCF hemsida och instagram, Active Cheer-facebooksida, lokala facebookgrupper samt via kommuner och föreningars egna medier. Under november intervjuades projektledare av Siljan News samt P4 Dalarna angående prova-på tillfället i Rättvik.


Svenska Cheerleadingförbundet har även, med hjälp av projektet, startat ett samarbete med SWE3 -specialidrottsförbundet för landhockey, flaggfotboll och amerikansk fotboll med planer på samkörning inom kort med fokus på att starta upp matchverksamhet för cheerleadinglag. 

I november och december har projektledarna varit i 13 orter runt om i Sverige och närmare 400 personer har testat på cheerleading via projektet.


Översyn utbildningsystem

Syftet med projektet är att se över, säkerställa kvalitet och utveckla innehållet i de utbildningar som finns idag. Utöver detta även finna digitala lösningar och komplement till den utbildningsportfölj som finns idag. Projektet ska vidare skapa en större utbud av utbildningar såväl digitalt som fysiskt.Projektet har som mål att skapa ett kvalitetssäkrat utbildningssystem under året. Ytterligare ska nivån på digitalt genomförande höjas.

Under året har innehållet i den framtida utbildningsstrukturen vidare utvecklats, med bland annat ett säkerställande av alla delar i Förbundsutvecklingsplanen. Revidering och uppdatering av det befintliga utbildningsmaterialet har genomförts. Fokus har legat på en röd tråd mellan alla utbildningar och att den grafiska profilen ska vara genomgående alla utbildningar. För att säkerställa innehållet, har även manusskrivning påbörjat. Kartläggning kring utbildningssystem har fortsatt med tät kontakt med både SISU och idrottens utbildningsplattform för att se över hur de kan möta vår kravspecifikation kopplat till utbildningssystem.


SF-insats

Projektet syftar till att bidra till föreningarnas utveckling av barn-och ungdomsidrott i linje med strategi 2025 samt att bida till en djupare förståelse för vilka förväntningar och möjlighet som finns för en förening inomRF-SISU. Projektet skulle också bidra till en kunskapsinhämtning för SCFs strategiska plan genom nulägesanalyser från föreningarna. Projektet ska under 2021 fullfölja träffarna mellan RF/SISU distriktet och SCFs medlemsföreningar.

Projektet har under året fortsatt att upprättat kontakt mellan föreningarna och RF-SISU distrikten och genomfört utbildningsträffar med RF-SISU konsulenterna samt Barn-och ungdomsansvariga i distrikten. Vi har under perioden fullföljt registreringen av kontaktperson för varje förening.

Det har också gjorts en sammanställning av de inkomna nulägesanalyser där tydliga trender kring utmaningar, möjligheter, styrkor och svagheter redovisats vilket resulterat i generella trender kring vilka utvecklingsresor våra föreningar står inför. Det har också gett en fördjupad insikt för oss som förbund vart vi behöver stötta och finnas för våra föreningar. Generella trender är bla hur vi kan få in fler manliga utövare, problematik med hall och träningstider, övergripande demokratiska frågor kring hur man bedriver förening, oftast med en informell grupp av ledare som ej tillhör styrelsen och många föreningar har mest aktiva inom tävlingsverksamheten vilket innebär att breddverksamheten ej har lika hög status.

Avslutningsvis har en slutrapport medsammanställning med de generella trenderna skickats till alla RF-SISU konsulenter. Planering för fortsatta insatser har också inletts med nulägesanalyserna sammanställning som underlag.


Utvecklingslandslag

Syftet med projektet var att planera för och genomföra ett förberedande landslag under 2020/2021 för att bidra till landslagsverksamhetens mål att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft på internationell nivå. Den förberedande landslagsverksamheten ska därutöver fungera som en utbildningsstruktur för att fler ska nå elitnivå. Projektet innefattar en förstudie med informationssamling och samtal med andra idrotter. 

Vi har under 2021 planerat och genomfört Utvecklingslandslaget som är ett förberedande landslag som ska bidra till att stärka vår konkurrenskraft på internationell nivå. Laget bestod av 28 aktiva ifrån flera olika delar av landet. Under tre träningshelger & ca fem digitala föreläsningar förbereddes de aktiva både fysiskt och mentalt för att kunna representera Sverige i något av våra landslag. Utfallet blev mycket bra och efter utförd ”säsong” inkom fina utvärderingar ifrån de som deltagit i projektet. Flera av de aktiva sökte och kom in i något av våra landslag under säsongen 2021-2022 vilket visar på ett lyckat projekt.


DF – utredning av förutsättningar och arbetssätt

Projektets syfte var att utreda SCF:s förhållande till RF/SISUs distrikt, och utreda vilka möjligheter till stöd för vår idrott som finns på distriktsnivå. Projektet skulle vidare hitta och ansöka stöd och bidrag ifrån landets alla distriktsförbund, utreda hur vi kan nyttja de stöd som finns till vår idrotts föreningsverksamhet; som SF eller direkt till föreningar, och skapa en kompetensbas för hur vi ansöker om olika stöd för SF och IF. Utredningen avslutades i mars, och har inte gett en klar bild, men bidragit till ökad kännedom om området. Den tjänst som tillsattes under hösten 2021 har ett speciellt ansvar för området och agerar kontaktyta emot distriktens SF-ansvariga.


Digital bedömningsutveckling

Syftet med projektet var att genomföra en form av kompetensutveckling för vår idrott, oavsett inställda tävlingar på grund av pandemin. Projektet genomfördes med en anställd projektledare under första halvåret 2021.

Konceptet för digital bedömning togs fram och genomfördes. Detta inkluderade att administrera anmälningar, budget, informationsutskick, filmerna samt bedömningsprotokollen. Vidare innefattade projektet arbete med Follow-me i utvecklingen av ny kanal för Digital bedömning samt arbete med sponsorer och deras exponering under eventet. Slutligen innefattade projektet arbete med priser och sociala medier. Projektet summeras som väldigt lyckat med god input från föreningar och från domarna. Syftet med att ge föreningarna något att träna och se fram emot samt att ge mer omfattande feedback och kompetensutveckling uppfylldes med gott resultat. Projektet medförde även att den tekniska bedömningskompetensen hos SCF:s domarkår säkerställdes under pandemin.

En extra poäng av projektet är att sponsringsmallar för avtal, mejlkontakt och rapportering togs fram. Lärdomar från samarbetet med Tillsammans i rörelse användes för utformningen av samarbetet med Power Nation Cheer som sponsor för Digital bedömning. Samarbetet fungerade till största delen bra och gav goda insikter i vilka erbjudanden som är nyttiga för SCF erbjuda vidare.


Projektstöd Barn & Ungdom

Från och med år 2022 fick SCF för första gången förtroendet att dela ut projektstöd till medlemsföreningar inom barn och ungdomsverksamheten. Syftet med projektet var att under år 2021 utreda strategi för inriktningen av projektmedel samt rutiner för ansökan och återrapportering.

SCF har under året deltagit på flertal träffar gällande projektstöd barn och ungdom. Träffarna har gett en kompetenshöjning avseende strategisk inriktning av projektstöd, men även avseende rutiner och processer för projektstöd, Under året har vi arbetat med framtagning av process för inriktning av projektstöd, samt rutiner för ansökan samt återrapportering.

Under 2021 fick SCF, i motsats till tidigare information, medel att dela ut för projektstöd barn och ungdom. Totalt delades 168000 kr ut fördelat till 28 medlemsföreningar.


Hederstecken

Riksidrottsförbundet delar varje RIM ut hederstecken till personer som under lång tid varit verksam inom förbundet och gjort ett förtjänstfullt arbete. Även de flesta av Riksidrottsförbundet medlemsförbund använder någon form av hederstecken för att hedra de personer i sitt förbund eller i sina underliggande föreningar som har varit betydande för sporten. SCF ville också hedra de som gjort betydande insatser inom vår idrott. Projektet syftade till att ta fram en struktur för att utge hedersomnämnanden inom vår idrott.

Efter kartläggning och studier av ett antal andra förbunds regler för utdelning av hederstecken och vilken form av tecken som utdelades i de olika fallen, beslutade Förbundsstyrelsen våren 2021 om en struktur för hederstecken inom SCF.


Internationell strategi

Projektet syftar till att ge SCF och våra medlemsföreningar en tydligare bild om hur vi arbetar med omvärldsbevakning och hur vi säkerställer att svensk cheerleading följer och påverkar den internationella utvecklingen. Strategin finns framtagen, och behöver nu förankras bland SCFs medlemsföreningar, samt implementeras genom representation i internationella forum så som kommittéer, utskott eller tävlingar (domare) för att stärka Sveriges position och möjlighet att påverka i det internationella landskapet.


Rutinöversyn juridisk nämnd

Projektets syfte är att skapa en enhetlig och rättssäker hantering av de ärenden som inkommer till den nystartade Juridiska Nämnden. Projektet genomfördes under september-december 2020. Under projektet har interna mallar och lathundar samt blanketter och informationsdokument rörande Juridiska Nämnden arbetats fram. Projektet har även inneburit en ökad kompetens inom området Idrottsjuridik.

Ni hittar oss även här!