Home » Förbundet » Trygg idrott » Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om trygg idrott på Riksidrottsförbundets hemsida och RF-SISU:s hemsida.


Värdegrund och uppförandekod

En del i det förebyggande arbetet för en trygg idrottsmiljö är att vi tillsammans tydliggör hur vi beter oss mot – och med – varandra inom vår idrott, på träning men även utanför. Uppförandekoden vägleder i hur vi bör bete oss samt inte bete oss för att efterleva svensk idrotts värdegrund.

Svenska Cheerleadingförbundets uppförandekod går att läsa här.

Svensk idrotts gemensamma värdegrund går att läsa i Idrotten Vill.

Riksidrottsförbundet har tagit fram idrottens gemensamma uppförandekod som gäller i all svensk idrott. Den går att läsa här: Idrottsrörelsens uppförandekod

För cheerleading har det internationella förbundet tagit fram vägledande dokument kring hur vi beter oss inom vår idrott. Samtliga verksamma inom cheerleading, exempelvis utövare, tränare, ledare och funktionärer, ska följa ICU:s Code of Ethics på individen tillämpliga delar. Tränare ska även följa ICU:s Coaches Code of Conduct. Detta är reglerat i våra tävlingsbestämmelser och bör efterlevas såväl på tävling som på träning.

Svenska Cheerleadingförbundets värdegrund finns att ta del av här.


Checklista för riskanalys

Rädda Barnen har en checklista för hur föreningar kan arbeta med trygg idrott och göra en riskanalys för sin förening. Ta del av checklistan här.


Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.

Utbildningar

Rädda Barnen har en digital utbildning på 30 min. Ta del av utbildningen här.

Motverkasexuellaaövergrepp.se är en webbutbildning som är tänkt att hjälpa ledare/tränare samt idrottsföreningar i sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Genom korta videoklipp ökar deltagaren sin kunskap, får praktiska tips på hur föreningen arbetar vidare samt referenser till vidare läsning för vidareutbildning. I utbildningen får du även ta del av samtalsunderlag som kan ligga till grund vid framtagning av handlingsplan för din förening.  https://motverkasexuellaovergrepp.se/

Folkhälsomyndigheten har en e-utbildning som heter ”Ledare som lyssnar”. Läs mer här.

Material

RF har tagit fram stödmaterial i samarbete med SISU Idrottsutbildarna för att hjälpa föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf). Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en konsulent från sitt SISU-distrikt.

Rädda Barnen har tagit fram ett material som heter Stopp! Min kropp! på fritiden som vänder sig till barn i åldrarna mellan 7-12 år. Materialet kan hjälpa en som ledare eller tränare i förening att tala med barn om frågor som känslor, privata områden och samtycke. Materialet består av en film, handledning för vuxna samt arbetsmaterial för barn och unga.

RF-SISU har en kunskapswebb kring att skapa trygga och inkluderande miljöer riktat till idrottsföreningar. Ta del av webben här.

RF-SISU har också tagit fram material för idrottspsykologi – prestation och hälsa. Ta del av det här.

In our outside the box är ett samtalsmaterial som lag kan använda sig av för att diskutera kultur och respekt i gruppen. Läs mer här.


Bris telefonlinjer

Riksidrottsförbundet har ett samverkansavtal med Barnens rätt i samhället (Bris). Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111 eller livechatt
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan 9-12
  • Bris – stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42, öppen vardagar mellan 9-12

Krav på registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn enligt beslut på Riksidrottsmötet 2019.

Kontroll av registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Därefter kontrolleras registerutdrag efter föreningens beslutade policy, till exempel varje eller vartannat år.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Personer som har domar registrerade i sitt begränsade utdrag kommer inte vara aktuella för uppdrag inom SCF.

Föreningar beslutar själva hur de hanterar en person som blivit dömd. Vår rekommendation är emellertid att dessa personer inte anses lämplig att erhålla ett förtroendeuppdrag. Viktigt att komma ihåg är att det inte en rättighet att inneha ett förtroendeuppdrag inom idrotten. Det är en förmån som kräver ansvar och ska värderas i varje ögonblick. Såväl Svenska Cheerleadingförbundet som medlemsförening har rättighet att avsluta en persons förtroendeuppdrag som tex tränare, ledare eller annat om förtroende inte längre finns av detta eller andra skäl.

Läs mer om att begära ut registerutdrag här.


Krav på sanktionsansökan för utländsk tränare

För utländska tränare och koreografer ska respektive förening söka sanktion hos Svenska Cheerleadingförbundet innan föreningen jobbar med personen. SCF gör därefter en kontroll mot internationella förbunds register. Respektive förening ska, oavsett sanktionsförfarandet, fortfarande be om registerutdrag, samt ta referenser för personen som föreningen avser att arbeta med.

Läs mer om att söka sanktion här.


Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. Stöd i att arbeta vidare med detta i föreningen finns att få från ert RF-SISU distrikt.


Stöd för krishantering och framtagning av krisplan

Lärgruppsmaterial från RF-SISU Västerbotten – Lärgruppsmaterial
Stöd för Idrottsförening RF-SISU Stockholm – hemsida med information

Ansvarig för säkerhet – Grundutbildning
Idrottsrörelsens terrorberedskap – information om utbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Så bör du agera vid terrorattentat
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Terrorberedskap

Nedan hittar ni mall för krisplan.
Mallen kan ni använda för att skapa en egen krisplan för er förening.

Ni hittar oss även här!