Home » För föreningar » Trygg idrott » Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Värdegrund & Uppförandekod

En annan del i det förebyggande arbetet för en trygg idrottsmiljö är att vi tillsammans tydliggör hur vi beter oss mot och med varandra inom vår idrott likväl som på träning men även utanför. Uppförandekoden vägleder i hur vi bör bete oss, samt inte bete oss för att efterleva svensk idrotts värdegrund. Svensk idrotts gemensamma värdegrund går att läsa i Idrotten Vill.

RF har tagit fram idrottens gemensamma uppförandekod som gäller i all svensk idrott och går att läsa här: Idrottsrörelsens uppförandekod

För cheerleading har det internationella förbundet även tagit fram vägledande dokument kring hur vi beter oss inom vår idrott. Samtliga verksamma inom cheerleading, exempelvis utövare, tränare, ledare och funktionärer, ska följa ICU:s Code of Ethics på individen tillämpliga delar. Tränare ska även följa ICU:s Coaches Code of Conduct. Detta är reglerat i våra tävlingsbestämmelser och bör efterlevas såväl på tävling som på träning. 

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf).

Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en konsulent från sitt SISU-distrikt.

Rädda Barnen har tagit fram ett material som heter Stopp! Min kropp! på fritiden som vänder sig till barn i åldrarna mellan 7-12 år. Materialet kan hjälpa en som ledare eller tränare i förening att tala med barn om frågor som känslor, privata områden och samtycke. Materialet består av en film, handledning för vuxna samt arbetsmaterial för barn och unga.

Sexuella övergrepp sker även inom idrotten. Motverkasexuellaaövergrepp.se är en webbutbildning som är tänkt att hjälpa ledare/tränare samt idrottsföreningar i sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Genom korta videoklipp ökar deltagaren sin kunskap, får praktiska tips på hur föreningen arbetar vidare samt referenser till vidare läsning för vidareutbildning. I utbildningen får du även ta del av samtalsunderlag som kan ligga till grund vid framtagning av handlingsplan för din förening. 

https://motverkasexuellaovergrepp.se/

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. Barnens spelregler är en insats som ni tillsammans i föreningen kan jobba vidare med tillsammans med era aktiva. Stöd i att arbeta vidare med detta i föreningen finns att få från ert RF-SISU distrikt och RF-SISU har även tagit fram färdiga lärgruppsplaner för diskussioner i föreningen. Lärgruppsplanerna, boken samt filmerna hittar ni genom länkarna nedanför.

Ladda ner Barnens spelregler bok
Lärgruppsplan Barnens spelregler
Lärgruppsplan Barnens spelregler 7–10 år
Lärgruppsplan Barnens spelregler 11–18 år
Filmer och annat om Barnens spelregler hittar du här

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Krav på registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn enligt beslut på Riksidrottsmötet 2019.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med, eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde personen som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Kontroll av registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Därefter kontrolleras registerutdrag efter föreningens beslutade policy, tex varje eller vartannat år.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.
Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Tränare som varit verksamma inom annat EU-land ska visa upp registerutdrag från aktuellt land. 
Ansök om registerutdrag från annat EU-land

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Utländska tränare
För utländska tränare ska respektive förening söka sanktion hos SCF innan föreningen jobbar med personen. SCF gör därefter en kontroll mot internationella förbunds register. Respektive förening ska, oavsett sanktionsförfarandet, fortfarande be om registerutdrag, samt ta referenser för personen som föreningen avser att arbeta med.

Ni hittar oss även här!